Ταμιευτήρας Κάρλας συναφή έργα

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή:

  • Του ταμιευτήρα έκτασης 38.000 στρ. και συνολικού μήκους περιμετρικών αναχωμάτων 22χλμ.
  • Σημαντικού τμήματος των συλλεκτήρων Σ3 και Σ6 για τη συλλογή των νερών των λεκανών απορροής των ημιορεινών και ορεινών περιοχών
  • Του συλλεκτήρα Σ4 για την τροφοδοσία της λίμνης Κάρλας
  • Των αντλιοστασίων αποχέτευσης για την τροφοδοσία του ταμιευτήρα με τα νερά αποχέτευσης – στράγγισης των χαμηλών εκτάσεων της περιοχής των Κόμβων Πέτρας και Καναλίων
  • Των δομικών τμημάτων των αντλιοστασίων υδροληψίας των Κόμβων Πέτρας και Καναλίων
  • Του έργου ασφαλείας για την εξασφάλιση του ανωτάτου υψομέτρου αποθήκευσης πλημμυρικών υδάτων για την ασφάλεια των αναχωμάτων από κίνδυνο υπερπηδήσεως και
  • Τριών νησίδων ως και παγκινών σε όλο το μήκος των αναχωμάτων αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς λόγους (προστασία πτηνών)