Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας Α΄φάση

Περιλαμβάνονται έργα όπως:

  • Η επέκταση των αναχωμάτων του συλλεκτήρα Σ3 μέχρι τη Χ.Θ. 16+000 περίπου
  • Η ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6 συνολικού μήκους 2,5χλμ και το έργο εισόδου για την εκτροπή του χειμάρρου Κερασιώτη
  • Τα έργα οδοποιίας με την παραλλαγή της οδού Καστρίου – Αμυγδαλής και την οδό πρόσβασης στον υγρότοπο
  • Η κατασκευή τεχνητού υγροτόπου έκτασης περίπου 1.100στρεμ. για την επεξεργασία και των καθαρισμό των στραγγιδίων της περιοχής και τη διοχέτευση των νερών στον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας
  • Ο καθαρισμός της τάφρου 1Τ σε μήκος περίπου 30χλμ.
  • Η αποστράγγιση των κλειστών λεκανών αριστερά του συλλεκτήρα Σ3 και η ολοκλήρωση των έργων συμβολής των ρεμάτων μέχρι τη Χ.Θ. 16+000 περίπου
  • Η λιθοπλήρωση των τάφρων διήθησης στην περιοχή των στεγανωτικών αναχωμάτων