Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου

Η εξασφάλιση πόσιμου νερού για την ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου στοιχειοθετεί τη σπουδαιότερη παράμετρο για το χαρακτηρισμό του Έργου Επανασύσταση της Λίμνης Κάρλας ως αμιγώς περιβαλλοντικού και έχει για τους κύκλους της Ε.Ε. τον μεγαλύτερο δείκτη ωφελιμότητας.

Περιλαμβάνονται έργα για:

  • Τη διάνοιξη και εκμετάλλευση 28 νέων συνολικά υδρογεωτρήσεων καθώς και η αξιοποίηση 5 γεωτρήσεων από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΥΑ Μείζονος περιοχής Βόλου
  • Την κατασκευή δικτύου συλλογής των υδρογεωτρήσεων
  • Την κατασκευή δύο αντλιοστασίων
  • Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ο οποίος μεταφέρει το νερό σε υφιστάμενη δεξαμενή της ΔΕΥΑ Μείζονος περιοχής Βόλου