Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας!

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα. Πρόκειται για ένα έργο τοπικής ανάπτυξης και εθνικής σημασίας με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην περιοχή της Λίμνης, στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη ανάπτυξη.

Τα σημαντικότερα αναμενόμενα οφέλη από το έργο αυτό είναι:

 • Η ενίσχυση της ύδρευσης της μείζονος περιοχής του Βόλου με καλής ποιότητας υπόγειο νερό. Η υποκατάσταση της χρήσης υπογείων νερών της περιοχής για άρδευση με νερά της Λίμνης Κάρλας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των νερών αυτών, με τη διάνοιξη νέων υδρογεωτρήσεων, για την ύδρευση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει έλλειμμα νερού καλής ποιότητας (η μείζονα περιοχή Βόλου είναι αναγκασμένη για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της να χρησιμοποιεί και νερά βεβαρημένα με χλωριόντα).
 • Η μερική αποκατάσταση του (προϋπάρχοντος της αποξήρανσης) οικοσυστήματος, με την επαναδημιουργία της λίμνης και τη δημιουργία των προβλεπόμενων υγροτόπων και φυτικών οικοσυστημάτων γύρω από αυτήν.
 • Η ανάκαμψη της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με τη μείωση των απολήψεων, που θα επιτευχθεί με υποκατάσταση της χρήσης υπογείων νερών για άρδευση με νερά της δημιουργούμενης λίμνης.
 • Η ελαχιστοποίηση της συμβολής των απορροών της λεκάνης της Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, με τη συγκέντρωση των απορροών στη λίμνη. Μετά τη δημιουργία της λίμνης, χρήση της σήραγγας Κάρλας για την απομάκρυνση των νερών της λεκάνης Κάρλας προς τον Παγασητικό κόλπο θα γίνεται μόνο στην περίπτωση έντονων πλημμυρών ή πλημμυρών μεγάλης χρονικής διάρκειας, όταν πλέον είναι αδύνατη η αντιπλημμυρική λειτουργία της τεχνητής λίμνης.
 • Η βαθμιαία βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αξιοποιήσιμης ποσότητας των επιφανειακών νερών, μέσω της κατασκευής του ταμιευτήρα και του καθαρισμού των στραγγισμάτων από την άρδευση των καλλιεργειών με φυσικές διαδικασίες (υγρότοπος καθαρισμού στραγγιδίων).
 • Η βελτίωση της ποιότητας των εδαφών. Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται η βελτίωση των φυσικών και των χημικών ιδιοτήτων των εδαφών της μείζονος περιοχής. Συγκεκριμένα:

Με τη συγκέντρωση στη δημιουργούμενη λίμνη των απορροών της κλειστής λεκάνης Κάρλας εξασφαλίζεται η αντιπλημμυρική προστασία των πεδινών περιοχών και οι συνθήκες καλής στράγγισης των εδαφών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.
Με τη μείωση των αντλήσεων του υπόγειου νερού αναμένεται σταδιακή απάλειψη των αιτίων των ρωγματώσεων και των καθιζήσεων που παρατηρούνται σήμερα λόγω των αυξημένων αντλήσεων σε όλα τα εδάφη της περιοχής.
Με τη διάθεση επαρκών ποσοτήτων καλής ποιότητας επιφανειακού νερού για την άρδευση (νερά μικρής αλατότητας και αλκαλικότητας) και την εξαφάλιση καλών συνθηκών στράγγισης της περιοχής επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της παθογένειας των εδαφών που παρατηρείται σήμερα στην περιοχή γύρω από τη δημιουργούμενη λίμνη (εδάφη αλατούχα και κατά τόπους αλκαλιωμένα).

 • Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, της χλωρίδας και της πανίδας. Με την υποστήριξη της άγριας ζωής και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας μεταναστευτικών πτηνών.
 • Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής με δεδομένο ότι βρίσκεται υψομετρικά στο χαμηλότερο σημείο του Θεσσαλικού κάμπου.
 • Η υποστήριξη του εποικισμού (μόνιμου και εποχιακού) της περιοχής. Το έργο θα συμβάλλει στην αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της περιοχής και στην προσέλκυση επισκεπτών με τη δημιουργία έργων οικοτουρισμού και αναψυχής.
 • Η δημιουργία υποδομών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγματοποίηση νέων, συμβατών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης (αλιεία, οικοτουρισμός).
 • Η αναμενόμενη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής (χαμηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι υψηλότερες το χειμώνα)
 • Η αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

Το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 1999 και εντάχθηκε αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και μετά ως έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 245.000.000 €